Στοματολογία 2006, 63(4):159-169

Στοματολογία 2006, 63(4):159-169

Μερική βιοψία και μεταστατική διασπορά στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος.
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

K.I. Τόσιος, Κ. Χούπης, Σ.Ι. Παπανικολάου

ΑΡΘΡΟ ΣΕ PDF